Dotační tituly

Tisková zpráva

Výstavba chodníku v Suchodole podél komunikace č.III/11417
číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008723

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

logo Evropské unie,logo ministerstva pro místní rozvoj

Výstavba chodniku u ZŠ v Suchodole čp.39 podél komunikace č.III/11417

Obec Suchodol zahájila v roce 2018 výstavbu chodníků v blízkosti Základní školy a Mateřské školy Suchodol čp.39 a to podél komunikace silnice III. třídy č.III/11417. Toto stavební dílo výrazně přispěje k bezpečnosti chodců a zvláště pak dětí z MŠ a ZŠ. Obec je členem MAS Brdy a využila dotačního titulu ,, Bezpečnost chodců“ a požádala na základě vyhlášené výzvy o finanční podporu z IROP – MMR. Obec na základě rozpočtu a následně výběrového řízení zajistila 100% financování z rozpočtu obce i přes to, kdyby nedošlo k získání dotaci z IROP. Při plánování této stavby se vycházíme nejen z připomínek občanů, rodičů a učitelů, ale také z dokumentu zpracovaném v rámci ORP Příbram. V tomto dokumentu jsme uvedeni v tom smyslu, že bezpečnost chodců je v našem případě nutno řešit a že je nevyhovující – riziková. Bude nutné nejdříve zajistit požadavky všech účastníků stavebního řízení. Obec v minulosti již odkoupila část pozemků pro výstavbu chodníku a to tak, aby nedošlo ke snížení parametrů-šířky silnice III.třídy. Musíme vyhovět i požadavkům vlastníka uvedené silnice a správce této komunikace (SUS). Projekt neřeší jen chodníky, ale také veřejné osvětlení, místo vhodné pro přecházení, parkovací místa a neposlední řadě odvod srážkových vod ze silnice. Dílo bylo zahájeno firmou, která vyhrála výběrové řízení. Řádně bylo předáno a zahájeny stavební práce a to tak, aby bylo ukončeno dle platné ,,Smlouvy o dílo. V prvním pololetí roku 2018 se za školou vybudovalo nové sportovní hřiště a tím došlo k navýšení osob, které využívají stávající chodníky u školy k přístupu na hřiště. Obec plánuje v návaznosti na toto stavební dílo budovat další úseky chodníku v zastavěném území obce. Vše v souladu se strategickým plánováním obce s výrazným zaměřením ne jejich bezpečnost.

Zprávu zpracoval : Emil Tabaček – starosta obce